Recruitment & Search DienstenP&OABB is ruim 30 jaar geleden gestart als Recruitment en Search bureau.
Als zodanig zijn wij intensief betrokken geweest bij de oprichting van de OAWS
(thans: summum.nu) wier richtlijnen wij dan ook zo veel mogelijk volgen bij de
uitvoering van onze recruitment- en searchopdrachten.

Eerder gaven wij reeds aan waarom onze relaties (dus ook onze kandidaten)
voor onze diensten kiezen, met name omdat wij:

  • professioneel en transparant in onze aanpak en benadering zijn
  • een brede en jarenlange ervaring hebben
  • eisen stellen aan onszelf zowel als aan onze relaties op het gebied van
    betrokkenheid, committent, integriteit, professionaliteit en samenwerken
  • werken op basis van een realistische prijs/prestatie verhouding.


Mede dankzij ons uitgebreide netwerk van hoogwaardige professionals hebben
wij de afgelopen jaren niet hoeven adverteren voor een vacature. Altijd wisten
wijbinnen de afgesproken termijn de juiste kandidaat voor te dragen en de
procedures tot een goed einde te brengen.


"Zelfkennis siert den mensch"
Doe de test!


Kandidaten, die belangstelling hebben voor onze aanpak en werkwijze, adviseren wij eerst de kandidaten informatie goed door te nemen. Ook verwijzen wij graag naar het door ons geprefereerde CV-format.


Over het algemeen hanteren wij bij een recruitment en search procedure de volgende stappen:


1. Uitgebreide intake gesprekken met de opdrachtgevende organisatie, de vacaturehouder en de omliggende vacature-stakeholders.
2. Opstellen functieprofiel naar aanleiding van de intake gesprekken.
3. Rapportage aan en akkoord van opdrachtgever over opgesteld functieprofiel.
4. Verkenning van onze eigen kandidatendatabank en het consulteren van het ons ter beschikking staande netwerk.
5. Hieruit volgt een checklist van een 10-tal kandidaten die zich mogelijk kwalificeren voor de job in kwestie.
6. Met deze personen vinden uitgebreide en diepgaande gesprekken plaats, en tweede gesprekken indien nodig.
7. Hieruit volgt een shortlist van 3, maximaal 4 geschikte kandidaten, die zich hoe dan ook kwalificeren voor de vacature.
8. Presentatie en bespreking van desbetreffende shortlist met opdrachtgever.
9. Opdrachtgever selecteert zelf een aantal kandidaten voor nadere kennismaking, P&OABB adviseert hierbij.
10. P&OABB is bij de kennismakingsgesprekken tussen kandidaat en opdrachtgever aanwezig.
11. P&OABB begeleidt het gehele proces tot en met arbeidsvoorwaarden onderhandeling en aanstelling.
12. Gedurende de eerste 1 à 1½ jaar onderhoudt P&OABB regelmatig nazorg contact met de opdrachtgever en de daar geplaatste kandidaat.Hoge kwaliteitsnormen.
Zoals reeds gesteld hanteert P&OABB kwaliteitsnormen in termen van betrokkenheid, committent, integriteit, professionaliteit en samenwerken.
Helaas zijn er nog steeds legio organisaties die, zonder professionele intake vooraf, menen te kunnen volstaan met een mailtje of een telefoontje met als inhoud "Heb je dat en dat soort manager of beleidsman of directeur in file, stuur mij dan ‘effe' wat CV's".
Dit soort organisaties betoont met zo'n handelswijze weinig zelfrespect en al evenmin respect voor het kwaliteitsbesef en de kwaliteitsnormen van de mogelijke leverancier.

Het is onze jarenlange en uitgebreide ervaring die ons gesterkt heeft in het uitvoeren van een professionele vacature intake.
Een voorbeeld van een intake t.b.v. de vacature Brandweercommandant.
Intake gesprekken hebben plaats gevonden met de Burgemeester, Gemeentesecretaris, Hoofd Middelen, Gemeentelijk Veiligheidscoördinator, Regiocommandant, 4 leden van het Brandweer managementteam, de OC.
Bij een vacature Marketing Directeur kan dat dus inhouden dat intake gesprekken gevoerd worden met de Algemeen/Commercieel Directeur, HR-manager, Controller, Salesmanagement, Technisch Directeur.
Intake gesprekken vinden dus per stake-holdend persoon plaats.
Een kwalitatief goede vacature intake is reeds 60-70% van het succes om deze vacature vervuld te krijgen.

Organisaties die dus de gewoonte hebben van e-mailtjes dan wel telefoontjes in de trant van "heb je nog een 'blik' managers of beleidsmedewerkers en kun je me 'effe' wat CV-tjes doormailen?", en die dus geen professionele vacature intake wensen, verzoeken wij géén contact met ons op te nemen.


Voorwaarden P&OABB
Voor Recruitment & Search projecten werken wij vrijwel altijd op basis van exclusiviteit en niet op basis van "No cure, no pay". Ook willen wij geen deel uitmaken van een "aantal bureaus" bij wie de vacature 'neergelegd' is. Immers, een kandidaat spreken die voor dezelfde vacature ook door 2 of 3 andere bureaus is benaderd, is naar onze mening niet echt een toonbeeld van kwalitatief en professioneel opdrachtgeverschap.
Qua tariefstelling hanteren wij een uurtarief gebaseerd op het aantal bestede uren conform onze met u aangegane inspanningsverplichting, òf een percentage van het all-in eerste jaarinkomen, horend bij de functie van de te plaatsen kandidaat, als volgt te voldoen:

  • een derde bij aanvaarding van de opdracht, de zgn. 'intake-fee';
  • een derde voorafgaand aan het tweede gesprek met de kandida(a)t(en);
  • een derde bij aanstelling van de uiteindelijk als geschikt en passend bevonden kandidaat.


Alle genoemde bedragen zijn exclusief de geldende BTW.
Zie verder hiervoor onze algemene voorwaarden.


Nog steeds geïnteresseerd? Vragen? recruitmentensearch@poabb.nl .